Audity a obhliadky

Ponúkame Vám

Vykonanie interného auditu, obhliadky vo Vašej prevádzke akéhokoľvek typu, zameraného na posúdenie priestorov a prevádzkových postupov s legislatívnymi  požiadavkami SR a EÚ a s vydanými platnými rozhodnutiami pre prevádzku.

Prevádzkový, hygienický audit je dôležitým krokom k zisteniu či spoločnosť plní všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti hygieny. Naši odborní pracovníci vykonajú audit, obhliadku Vašich prevádzkových priestorov, kde cieľom je nezávislé a objektívne posúdenie aktuálneho stavu priestorov, prevádzky, či vykonávaných prevádzkových postupov.

Výsledkom je výstupná správa z posúdenia, ktorá obsahuje konkrétne stanovenie a naplánovanie si opatrení potrebných k zosúladeniu skutkového stavu s požiadavkami platnej legislatívny v danej oblasti.

Máte záujem o konzultáciu?