Prevádzkové poriadky

Schvaľovanie prevádzok a prevádzkový poriadok

Jednou zo zákonných povinností podnikateľov, prevádzkovateľov je ešte pred spustením prevádzky alebo uvedením priestorov do prevádzky, mať vypracovanú dokumentáciu, prevádzkový poriadok.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok ustanovuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.

Podnikatelia v niektorých odvetviach sú povinní vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ktorým je príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa sídla danej prevádzkarne.

Otvárate novú prevádzku?

Aby ste tak mohli urobiť, v oblasti hygieny sa na Vás vzťahujú povinnosti, ktoré musíte splniť.

Všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby za každých okolností sú povinné predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní. Inak povedané, aby ste prevádzku mohli otvoriť alebo v rámci prevádzkovania došlo k zmene, potrebujete povolenie od hygieny.

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky. Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na:

 • priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa
  za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky
 • ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym
 • občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom
 • administratívne priestory
 • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
  okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov).

Na uvedené prevádzky sa však stále vzťahuje povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok a príslušnú prevádzkovú dokumentáciu a vedené záznamy o prevádzkovaní.

Ďalej vykonať oznámenie o  začatí prevádzkovania priestorov na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Prevádzky a zariadenia, ktoré majú povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok:

 • prírodné a umelé kúpaliská, kúpanie dojčiat a batoliat
 • wellness centrum
 • aquaparky
 • ubytovacie zariadenia – hotely, penzióny, apartmánové domy, kempingy, ubytovanie na súkromí, turistické ubytovne
 • telovýchovno-športové zariadenia – fitness centrum, cross fit, bowlingové centrum, športová hala, gymnastická hala, zimný štadión, tenisové kurty, …
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo – kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra, tetovacie štúdio, masážny salón, sauna
 • zariadenia pre deti a mládež – predškolské a školské zariadenia

 • zariadenia spoločného stravovania,

 • krátkodobý stánkový alebo ambulantný predaj nápojov a pokrmov
 • prevádzky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov,
 • priestory stavieb pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest,
 • zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • prevádzky a zariadenia so záťažou zamestnancov súvisiacou s expozíciou vibráciám, hluku, chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, umelému optickému žiareniu
 • prevádzky so záťažou zamestnancov na teplo alebo chlad,
 • prevádzky so záťažou zamestnancov zvýšenou fyzickou záťažou

Ako Vám vieme pomôcť a čo ponúkame:

 • Poradenstvo a konzultáciu projektovej dokumentácie podľa požiadaviek hygieny
 • Vykonanie obhliadky priestorov pred uskutočnením zámeru otvorenia prevádzky
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku
 • Zabezpečenie schvaľovacieho procesu prevádzky na hygiene až po vydanie kladného rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky alebo vykonanie činností spojených s oznámením o začatí prevádzkovania priestorov a zabezpečenie potrebných náležitostí
 • Označenie pracovných plôch a zariadení v prevádzke
 • Príprava a návrh vývesiek (vrátane kontraindikácií k vykonávaným prevádzkovým postupov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo)
 • Návrh a vypracovanie záznamových hárkov
 • Školenie zamestnancov
 • Aktualizáciu vypracovanej dokumentácie

Máte záujem o konzultáciu?