Zmena účelu využitia priestorov

Zmena účelu využitia priestorov

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby zásadne vyžaduje najprv stavebné konanie a po ukončení zmeny stavby kolaudačné konanie.

Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže stavebný úrad prerokovať v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby.

Ako Vám vieme pomôcť a čo ponúkame:

  • Obhliadku priestoru a jeho posúdenie podľa hygienických požiadaviek pre navrhovanú zmenu účelu priestoru alebo objektu
  • Vypracovanie potrebných žiadostí, ohlásení na dotknuté orgány štátnej a verejnej správy, prípadne dotknuté osoby a organizácie
  • Účasť na konaniach a obhliadkach zo strany štátnej a verejnej správy spojených s riešenou zmenou účelu
  • Zabezpečenie projektovej dokumentácie, akreditovaných meraní u oprávnených externých spoločností

Máte záujem o konzultáciu?