Systém analýzy rizika a stanovenia
kritických kontrolných bodov

HACCP

H – hazard - riziko, nebezpečenstvo, ohrozenie
A – analysis - analýza, zistenie, preskúmanie
C – critical - kritický
C – control - rozhodujúci, kontrolný
P – points - bod, body

Prevádzkové poriadky

Schvaľovanie prevádzok a prevádzkový poriadok

Audity a obhliadky

Vykonanie interného auditu  vo Vašej prevádzke

Zmena účelu využitia priestorov

Vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby

Vitajte na našej stránke

Na základe dlhoročných skúseností naša spoločnosť ECOTIP s.r.o. poskytuje komplexné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa hygienických požiadaviek pri spustení, otvorení prevádzky a dodržiavaní hygienických štandardov a povinností pri prevádzkovaní a to, od vstupnej konzultácie a obhliadky priestorov, vypracovania povinnej dokumentácie, zastupovanie pred orgánmi štátnej a verejnej správy, až po vydanie súhlasných rozhodnutí potrebných k spokojnému spusteniu prevádzky a následnému prevádzkovaniu priestorov.

Uľahčíme Vám podnikanie a za Vás pripravíme a zabezpečíme všetky záležitosti týkajúce sa legislatívnych požiadaviek v oblasti hygieny všetkých typov prevádzok.

Máte záujem o konzultáciu?